SHEENA MALONE,
EXHIBITION TEXT 
PIRATE´S GOLD SJÖRÖVARENS GULD 
2015 (SWE, ENG)

The sea is the favorite symbol for the unconscious, the mother of all that lives” C G

Jung In Pirate’s Gold, Maria Bajt adeptly draws together a diverse range of influences guiding the viewer into an uncanny parallel world where everything is in a state of flux. Her work combines psychedelic bursts, quilting patterns and archetypal symbols alongside figurative elements which are all cloaked in a vivid jewel-like palette dominated by blues and greens. These normally restful colours are jolted into action to participate in the artist’s unscripted dramas. Bajt calls together a cacophonous cast of characters scavenged from diverse sources. The Sea, mythological creatures, thieving magpies and pirate ships feature amongst the motley crew playing their roles and assisting the artist in weaving together a complex combination of personal experience and collective narratives in a whirlpool of references that create new mythologies for the contemporary world.

Like an alchemist transforming base materials, Bajt imbues her materials with that intangible quasi-supernatural quality that pronounces them art. Humble media, such as paper and card, become objects of higher value through the power of Bajt who cuts and carves, adds and subtracts before eventually giving a final form to the artwork, having scraped away the dirt to reveal hidden treasure. Her use of pure primaries and golds are reminiscent of an Early Renaissance palette, but any compositional formality is replaced by swirling drama and boundless energy immersing the viewer in each piece.

Providing an ever-present backdrop to Pirate’s Gold is the sea, a symbol of the collective unconscious and from where Bajt’s worlds emerge. One Cabécar creation myth speaks of a time when the earth was just rock. In this folk tale, a series of incidents befall a woman called Sea, creating an intense process of change with her eventual death necessary to establish the world as we know it. As a metaphor for the artistic process, it reminds us that all creation involves transformation.

While we may grant objectively quantifiable value to certain precious items, we sometimes forget the great worth that is to be found in impalpable locations. By combining oral folklore traditions, mythology, references to outsider art, popular culture, Bajt unearths a real treasure trove.  Her personal hoard is where the real riches are contained. From this source, Maria Bajt creates treasures trails to be mapped and mysterious paths to be followed to where X marks the spot.Sjörövarens guld, svensk översättning av Björn Springfeldt.

”Havet är det undermedvetnas favoritsymbol, moder till allt som lever.” C G Jung

I Sjörövarens guld drar Maria Bajt mästerligt samman en mångfald influenser, som leder betraktaren in i en häpnadsväckande värld där allt flyter. Hennes arbeten förenar psykedeliska utbrott, quiltmönster och arketypiska symboler, sida vid sida med figurativa element, allt i en juvelskimrande palett dominerad av blåa och gröna nyanser. Dessa vanligtvis lugna färger sätts i våldsam rörelse för att spela med i konstnärens oskrivna drama. Bajt ställer upp en kakofoni av rollkaraktärer, framgrävda ur olika källor. Havet, mytologiska varelser, tjuvaktiga skator och sjörövarskepp agerar i en brokig skara och assisterar konstnären i sammanflätandet av en komplex väv av personliga erfarenheter och kollektiva berättelser i en virvelström av referenser, som skapar nya mytologier för vår samtida värld.

Likt alkemisten, som omformar oädla ämnen, genomsyrar Bajt sitt material med den ogripbara, näst intill övernaturliga kvalitet, som gör det till konst. Oansenliga material, som papper och kartong blir ting av högre värde genom Bajts förmåga att skära och karva, lägga till och dra ifrån, innan verket får sin slutliga form och all smuts tvättats bort, för att uppenbara gömda skatter. Hennes användande av grundfärger och guld liknar ungrenässansens palett, men all kompositionell stelhet har ersatts av ett virvlande drama och en gränslös energi, som sveper med betraktaren i varje bild.

Det som hela tiden bildar fonden för Sjörövarens guld är havet, symbolen för det kollektiva undermedvetande som Bajts arbete växer fram ur.

Cabécarindianerna har en skapelsemyt, som berättar om den tid då världen bara var en klippa. I denna folksaga ledde en serie av händelser till att en kvinna, kallad Hav, satte igång en väldig process av förändring, som slutade i hennes död och världen, som vi känner den uppstod. Som metafor för den konstnärliga processen påminner den oss om att allt skapande innebär omvandling.

Medan vi tillerkänner vissa dyrbara föremål objektivt kvantifierbara värden, glömmer vi ibland det stora värdet i opåtagliga lägen. Genom att förena muntlig folkloretradition, mytologi, referenser till outsiderkonst och populärkultur, gräver Bajt fram en veritabel skattgömma. Hennes personliga förråd är var de verkliga skatterna finns. Ur denna källa skapar Bajt mystiska stigar och kartor att följa till det X som markerar platsen.

contact

Maria Bajt lives and works in
Berlin and Stockholm
Studio: Wilhelm-Kabus Str. 72-74, Berlin
email:   mariabajt@gmail.com